Stressrelaterad ohälsa - en obalans mellan krav och det som är möjligt att hantera

Den stressrelaterade ohälsan i samhället har ökat markant de senaste åren och drabbar allt yngre personer. Patienter som lider av stress och utmattningssyndrom är i nuläget en av de största patientgrupperna inom primärvården. I många fall leder detta till långa sjukskrivningar och ett ökat behov av rehabiliteringsinsatser, för att komma tillbaka i arbete och privatliv.

Stressreaktionen har olika orsaker. Vi människor har också olika möjligheter som individer att hantera stress på grund av arv och miljö. Stressreaktionen är en obalans mellan våra egna och andras krav - och vad som är möjligt - och vår förmåga att hantera dessa krav. Vår bristande förmåga att säga nej, är en vanlig orsak till stress, enligt forskare. Det kan ha sin grund i skadad självkänsla som vi försöker kompensera med att sträva efter vara perfekta och högprestera i både arbete och relationer.

Problem med stressrelaterad ohälsa drabbar både dem som har ett arbete som de är nöjda och trivs med och de som saknar arbete, eller på annat sätt står utanför gemenskapen. Det är samma stressreaktion i båda fallen. Den gemensamma faktorn handlar oftast om brist på återhämtning. Det börjar ofta med sömnstörningar och att du känner dig orolig och nedstämd. Symtom på stressrelaterad ohälsa utvecklas succesivt under lång tid i brist på återhämtning. Det är därför viktigt för tillfrisknandet att du söker hjälp i tidigt skede.

Upplägg

Under de första samtalen beskriver du din situation, problem och behov. Det kan handla om att du behöver hjälp att strukturera din vardag, både i arbetssituationen som i den privata sfären och att lära dig att säga nej och lyssna på vad din kropp signalerar till dig. Stressrelaterad ohälsa påverkar alla delar av vårt liv.

Utifrån vad som kommit fram under de första samtalen, tar vi fram förslag på vad vi kan hjälpa till med i en handlings- och tidplan. Hemuppgifter ingår i upplägget för att pröva och hantera nya alternativa lösningar att hantera din stressreaktion.

" Så hanterar du stressen - lär dig att säga nej
 

- Man måste lära sig att skära ner på sina ambitioner. Avslappning är förvisso bra, men det är nästan bara kosmetika. Det viktigaste är att lära sig säga nej och inte ta på sig för mycket.


Torbjörn Åkerstedt professor vid Karolinska institutet i en intervju i DN 2017