Företagstjänster

Kompencia är verksam i Stockholmsområdet med samtal och coaching för att stärka enskilda individers och gruppers förmåga att se nya valmöjligheter i en omställningsprocess. Det kan även handla om medarbetare som drabbats av ohälsa och är i behov av samtalsstöd och rehabiliteringsinsatser.

Att stärka motivation, förändringsvilja och nytänkande är, som vi ser det, lika viktigt som att bredda yrkeskunskapen och kompetens-utvecklingen av personer som hamnat i en omställningssituation.När det gäller stressrelaterad ohälsa fungerar samtalsstöd med KBT-inriktning bra för att succesivt komma tillbaka i arbete.

Vi vet också genom forskning och utvecklingsprojekt att, stress, varsel och hot om förlust av arbete, sätter igång en rad fysiska och psykiska processer som påverkar hälsan negativt. Ofrivilliga förändringar i arbetssituationen, som ex större omorganisationer upplevs ofta som ett hot mot vår trygghet och existens.

Vårt övergripande syfte och mål är att den enskilde individen succesivt skall återfå hälsa, motivation och arbetsglädje för att hantera eventuella hinder, se nya möjligheter i den aktuella situationen som de ställs inför, i samband med ohälsa, varsel och omställning .

Målgrupp

Målgruppen för våra insatser är personer som drabbats av ohälsa, eller mår dåligt i arbetssituationen. Vilket kan visa sig genom ökad korttidsfrånvaro, nedstämdhet, oro, ångest, ilska, sömnstörningar och stressreaktioner. Medarbetare som mår dåligt, behöver hjälp att hantera sin situation i ett tidigt skede för att komma igen i arbetet, eller hitta andra möjligheter och lösningar.

I samtalen använder vi oss i huvudsak av KBT - i integration med psykosyntes.  Metoder som visat sig vara en bra investering för den mentala hälsan och den fortsatta arbetslivs-karriären, och på sikt också en lönsam affär för både företag, organisationer och samhälle.

Våra erfarenheter

Några av de myndigheter, företag och organisationer vi samarbetat med under åren.

 • Arbetsmiljöverket
 • Arbetslivsfonden
 • Utvecklingsprojekt inom LO-området
 • Folkhälsoinstitutet, kvinnors hälsa
 • Munsö husläkarmottagning
 • Räddningshälsan
 • Familjeläkarna
 • Livsstil & Hälsa AB

Jag har lång erfarenhet av samtalsinsatser inom flertalet branscher och kan erbjuda samtalsstöd, coaching och traditionell samtalsterapi beroende på vad situationen handlar om.

 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ökad korttidsfrånvaro
 • Relationsproblem
 • Svåra livshändelser
 • Kommunikationsproblem
 • Rehabliteringsinsatser

Upplägg

Vi genomför ett eller flera inledande samtal. Första samtalet kan ske gemensamt med arbetsgivarens företrädare och den/de medarbetare som berörs av insatsen. I nästa skede går vi igenom vad som framkommit i de inledande samtalen som berör arbetet och presenterar en idé om vad vi kan hjälpa till med i en handlings- och tidplan. Planen är alltid individuell och kan därför skifta från person till person.

Våra metoder är integrativa och bygger på psykosyntes som fokuserar på vår utvecklingspotential, vilja och balans i tillvaron - och kognitiv beteendeterapi, KBT - med fokus på situationen här och nu, för att synliggöra funktionen av våra tankar, värderingar, reaktioner och handlingsmönster. Samtal som syftar till att främja hälsa, genom att stödja och utveckla förändringsvilja och nytänkande i en problematisk arbets- och livssituation. Det som händer " nu" är det som bygger "sen" och det är därför viktigt att ta vara på de möjligheter och resurser som finns att tillgå, i ett så tidigt skede som möjligt.